zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.

  1. Partnerzy wybranych Portali mogą korzystać z funkcjonalności oferowanych w panelu Agencja5000.
  2. W ramach dostępnych funkcjonalności, Partnerzy uzyskują możliwość publikowania lub zapisywania (wprowadzania do panelu Agencja5000) danych osobowych w rozumieniu art. art. 4 pkt 1) Rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), to jest, informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  3. Wprowadzanie do Portalu za pośrednictwem panelu Agencja5000 jakichkolwiek danych osobowych wymaga uprzedniego zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Wydawcą / Operatorem tego Portalu. Wydawca udostępnia Partnerom do pobrania wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  4. Przed przystąpieniem do wprowadzania danych osobowych, Partner zobowiązany jest do zapoznania się z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz - jeżeli akceptuje jej postanowienia - wydrukowania i podpisania przez osoby upoważnione do reprezentowania Partnera oraz przesłania umowy w formie skanu na adres: kontakt@morizon.pl lub w wersji papierowej na adres: Grupa Morizon Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa.
  5. Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy zawarcia takiej umowy, Partner nie jest uprawniony do umieszczania jakichkolwiek danych osobowych w panelu Agencja5000.
  6. W przypadku zamieszczenia przez Partnera danych osobowych w panelu Agencja5000 z naruszeniem zasad określonych w niniejszej Informacji, Partner może zostać obciążony odpowiedzialnością prawną i finansową na zasadach określonych w Rozporządzeniu ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  7. Zamieszczenie przez Partnera danych osobowych w panelu Agencja5000 z naruszeniem zasad określonych w  niniejszej Informacji, stanowi podstawę natychmiastowego zablokowania możliwości korzystania z programu przez Wydawcę oraz trwałego usunięcia z konta Partnera wszystkich danych, wprowadzonych bez prawidłowej podstawy prawnej.